Logo Cornus spol. s r.o.

Správa budov

Provoz, správa a údržba budov
 • vedení technické evidence budov, bytů, nebytových prostor a pozemků
 • zajištění potřebných oprav a údržby stavební části budov, společných prostor objektů, bytů a nebytových prostor
 • zajištění předepsaných revizí
 • zajištění dodávek služeb spojených s užíváním budovy
 • zajištění kontroly technického stavu objektů
 • správa odečtů energií a médií v bytech i nebytových prostorách včetně montáže a výměn měřidel
 • evidence počtu osob v jednotkách
 • posuzování záměrů nájemců a uživatelů (výměny zařizovacích předmětů, drobných úprav bez ohlášení, v režimu stavebního ohlášení a v režimu stavebního povolení) dle pokynů vlastníka
 • zajištění rozsáhlejších oprav a rekonstrukcí dle schválených návrhů, kontrola jejich provedení a správnosti účtovaných cen
 • pojištění nemovitostí a pomoc při likvidaci pojistných událostí
 • zajištění vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby včetně vyřízení stavebního povolení
 • zajištění vypracování podkladů pro vyhledání dodavatele stavby dle požadavku vlastníka nemovitostí a výkazy výměr a cenová kalkulace nákladů na stavbu – podklad pro výběrové řízení
 • spolupráce při zadání realizace stavby dodavateli (získání a vyhodnocení nabídek dodavatelů, vypracování podkladů pro uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem)
 • zajištění technického dozoru investora, kolaudačního řízení, odstranění vad a nedodělků
 • analýza obsahu a rozsahu zakázky a předpokládaných finančních nákladů
 • stanovení zadání zakázky v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a s požadavky vlastníka nemovitosti, vypracování zadávací dokumentace
 • předání výzvy uchazečům nebo vyhlášení veřejné obchodní soutěže a zajištění prohlídek předmětných nemovitostí pro uchazeče
 • posuzování a hodnocení nabídek
 • předání výsledků zadavateli k rozhodnutí vypracování a rozeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a řešení námitek proti rozhodnutím zadavatele
 • příprava smlouvy s vybraným uchazečem
 • napomáhá při zajišťování dotací
Ekonomika a právní služby
 • vedení účetnictví dle platné legislativy
 • sestavení roční účetní závěrky
 • zajištění přiznání k dani z příjmů právnických osob
 • předkládání vyúčtování nákladů spojených s provozem a údržbou nemovitosti formou měsíční závěrky dle pokynu klienta
 • elektronické zasílání účetních výkazů
 • zpracování mzdové agendy včetně kontroly ZP a OSSZ
 • vypracování vyúčtování daně ze závislé činnosti a daně vybírané srážkou
 • zajištění kontroly finančním úřadem
 • sledování splatnosti faktur
 • plánování financování oprav a investic a zajištění nabídek na komerční úvěr
 • evidence vlastníků a nájemníků jednotek
 • výpočet nájemného a stanovení výše záloh na služby spojené s užíváním bytu a příspěvku do FO
 • vypracování evidenčních listů
 • evidence neplatičů
 • vypořádání přeplatků a nedoplatků z vyúčtování služeb
 • archivace veškeré dokumentace vztahující se na spravovanou nemovitost
 • vypracování nájemních smluv
 • dohled nad plněním nájemních smluv (poškozování majetku vlastníka, užívání bytů a nebytových prostor bez právního důvodu nebo jejich protiprávní obsazení)
 • vypracování a předání podkladů pro soudní vymáhání pohledávek, výpovědi nájmu
 • na základě objednávky i zpracování soudních žalob a exekucí
 • uzavírání smluv o dílo (na periodickou údržbu a rozsáhlejší opravy a rekonstrukce)
 • zajištění zastupování v zájmů vlastníka týkajících se spravovaného majetku u soudu
 • návrhy na vklady a zápisy do Katastru nemovitostí při změnách vlastnických vztahů
 • zpracovávání smluv dle požadavku vlastníka (kupní, darovací, směnné apod.)
 • zakládání právnických osob (společenství vlastníků jednotek, družstva, sdružení vlastníků domu apod.)
 • rozdělení domu na bytové jednotky ve smyslu z.č. 72/1994 Sb. (prohlášení vlastníka, dohody o vypořádání spoluvlastníků, smlouvy o převodu bytové jednotky)
 • vyřizování stížností, dotazů a oznámení
 • zajištění právní konzultace a poradenství